Ochrona danych

Polityka ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez ADO

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Wydawnictwo Silesiana sp. z o.o.

ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.

ADO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także dane osób fizycznych w celu publikacji w tygodniku „Opolska” i na witrynie internetowej www.opolska360.pl

Dane osobowe są zbierane w trakcie nawiązywania i realizacji procesów biznesowych takich jak umowy gospodarcze ale i również w trakcie prowadzonych procesów marketingowych.

ADO zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. ADO zapewnia możliwość przenoszenia danych osobowych, których Państwo dostarczyliście tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, macie Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie jaką od Państwa otrzymaliśmy, można ją odwołać przez wycofanie zgody bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które to dokonano przed wycofaniem zgody.

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.

Macie Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na potrzeb:

  • marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
  • monitoringu wizyjnego
  • ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna Państwa sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami.

Dane kontaktowe:

biuro@silesiana.eu
Wydawnictwo SILESIANA sp. z o.o.
ul. Rynek 11
47-100 Strzelce Opolskie

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy.

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych będzie w razie potrzeby aktualizowana

Podstawy prawne przetwarzania danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

  • art.6 ust.1 lit.a RODO wyrażona przez Państwa zgoda
  • art.6 ust.1 lit.b RODO zawarcia i możliwości realizacja łączącej nas umowy
  • art.6 ust.1 lit.c RODO realizacja obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO wynikający z prawa Unii lub prawa polskiego
  • art.6 ust.1 lit.f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO

ADO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist